Motoaukce.eu - motoinzerce cz, motobazar, autobazar cz, cars cz tipcars

inzertní a aukční portál pro motoristy

Aukční a inzertní portál pro motoristy, motoinzerce cz a motobazar, bazar aut a autobazar cz. Motoaukce, inzerce automobilů z eu autobazar, cars cz tipcars.

Obchodní podmínky využívání serveru Motoaukce.eu

verze: 1.0

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

 • 1.1 Společnost IceStudio – Petr Uhlíř je provozovatelem serveru Motoaukce.eu, který je dostupný na internetové adrese http://www.motoaukce.eu/ (dále jen jako "Služba").
 • 1.2 Služba je určena pro vkládání, správu a zveřejňování inzerce/aukcí pro prodej automobilů, motocyklů či jiných předmětů a náhradních dílů.
 • 1.3 Zákazníkem služby je každá osoba, která má internetový přístup k Službě, navštíví Službu a využívá funkcionalitu Služby v plném rozsahu. Využíváním funkcí Služby je myšlena každá činnost, kterou Zákazník provede na serveru Služby.
 • 1.4 Vkládání nabídky na prodej do databáze Služby je oprávněna pouze fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba jednající pomocí svého statutárního orgánu. (dále jen jako „Oprávněná osoba“)
 • 1.5 Oprávněná osoba, která je profesionálním prodejcem automobilů nebo motocyklů nebo jejich náhradních dílů (dále jen jako „Nabízené zboží“), nebo je zprostředkovatelem či dovozcem nabízeného zboží za úplatu, je rovněž označován jako "Prodejce".
 • 1.6 Zveřejněním nabízeného zboží je rozuměno: zobrazení Nabízeného zboží nabízeného Prodejcem včetně fotografií, video záznamů tohoto Nabízeného zboží, technických, doplňkových, cenových informací týkajících se Nabízeného zboží, doba konce aukce a poskytnutí kontaktních informací na Prodejce.

2. PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽBY

 • 2.1 Poskytovatel služby neposkytuje Zákazníkovi služby žádné záruky, zejména ohledně funkčnosti a dostupnosti. Poskytovatel tedy nezaručuje dostupnost Služby 24x7, a že bude Služba plně funkční po celou dobu provozu.
 • 2.2 Poskytovatel služby nenese žádnou odpovědnost a záruky za obsah nabízeného zboží třetí osobou.
 • 2.3 Zákazník prohlašuje, že si je vědom, že Poskytovatel neposkytuje žádné záruky a že je tedy užívání Služby spojené s určitým rizikem, které Zákazník akceptuje.
 • 2.4 Poskytovatel neodpovídá za žádnou vzniklou újmu, která Zákazníkovi vznikne při užívání Služby.
 • 2.5 Každý Zákazník si je povinen prostudovat obchodní podmínky a vyjádřit jeho souhlas s nimi před začátkem využívání Služby. Souhlas vznikne buďto potvrzením na odkaz obchodních podmínek nebo při začátku využívání Služby. Pokud Zákazník nesouhlasí s podmínkami, je povinen tuto Službu nevyužívat.
 • 2.6 Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za správnost a úplnost informací o nabízeném zboží. Provozovatel neručí za kvalitu, za původ a za legálnost nabízeného zboží.
 • 2.7 Využívání Služby je zcela zdarma a není zpoplatněno pro Zákazníka.
 • 2.8 Zákazník je odpovědný za následky svých činů, které jsou spojené s užíváním Služby. Zákazník souhlasí s tím, že Službu nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právním řádem České republiky či jiných států vztahujících se na Zákazníka, těmito smluvními podmínkami užívání, oprávněnými zájmy Provozovatele, jakož i obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě internet.
 • 2.9 Zákazník má povinnost respektovat práva Provozovatele a třetích osob, zejména při nakládání s autorskými díly.
 • 2.10 Zákazník nesmí užívat Službu v rozporu se smluvními podmínkami. Nesmí nijak svým jednáním poškodit Provozovatele, odcizit či jinak získat přihlašovací jména a hesla všech jiných uživatelů Služby. Nesmí žádným způsobem zasahovat do funkcionality Služby, tím je zejména myšleno jakýmkoliv způsobem upravovat, mazat či přidávat funkcionalitu. Nesmí využívat Službu pro rozesílání nevyžádané pošty či jiného zakázaného obsahu.
 • 2.11 Zákazník souhlasí, že jeho údaje budou anonymně využívání k různým statistickým metodám, za účelem dalšího rozšiřování Služby. Údaje nebudou obsahovat žádné osobní údaje, které by Zákazníka jakýmkoliv způsobem identifikovaly.

3. PODMÍNKY PRO VKLÁDÁNÍ A ZOBRAZOVÁNÍ AUKCÍ

 • 3.1 Prodejce prohlašuje, že splňuje všechny podmínky způsobilosti k právním úkonům, minimální věkový limit 18 let. Dále prohlašuje, že nebyl zbaven způsobilosti k právním úkonům a jeho způsobilost k právním úkonům nebyla omezena v rozsahu znemožňujícím mu vyslovení souhlasu s těmito smluvními podmínkami užívání. Prodejce dále prohlašuje, že se důkladně seznámil se smluvními podmínkami a že jim rozumí a souhlasí s nimi.
 • 3.2 Prodejce se registruje do Služby pomocí webového prohlížeče do formuláře, kde je povinen vyplnit všechny povinné údaje.
 • 3.3 Pro vkládání Nabízeného zboží je Prodejce povinen vyplnit všechny údaje týkající se Nabízeného zboží, včetně několika fotografií, případně i videozáznamu týkajícího se produktu.
 • 3.4 Při vkládání Nabízeného zboží musí Prodejce vybrat jaký typ aukce chce zvolit. K výběru jsou dvě možnosti: 1) možnost koupě produktu stylem Kup teď – což umožňuje ihned nakoupit produkt bez čekání na skončení času aukce. 2) druhá možnost je stanovení doby aukce, po kterou je možné cenu navyšovat přihazováním cen. Případně je možné vybrat tyto dvě možnosti společně.
 • 3.5 Aukce je sjednána mezi Provozovatelem a Prodejcem smlouvou o poskytování aukce.
 • 3.6 Provozovatel se zavazuje poskytnout Prodejci objednané služby po celou objednanou dobu.
 • 3.7 Prodejce je povinen vkládat a zobrazovat pouze vlastní Nabídku produktu. Je povinen nabízet pouze produkty, která má aktuálně v nabídce.
 • 3.8 Prodejce si je vědom, že jeho údaje zveřejněné ve Službě jsou přístupné všem uživatelům internetu.
 • 3.9 Prodejce se zavazuje, že všechny údaje uvedené v aukci jsou pravdivé. Při jakékoliv změně, která se týká vložené aukce, je Prodejce povinen aktualizovat aukci. Za obsah a pravdivost aukce je zodpovědný Prodejce.
 • 3.10 Prodejce je povinen uvádět fotografie a videozáznamy, které se týkají pouze uváděné aukce.
 • 3.11 Prodejce nesmí uvádět v aukci žádné URL adresy, pouze ty které se týkají bezprostředně konkrétní aukce.
 • 3.12 Nabízené zboží musí být uveden pouze v uvedené kategorii.
 • 3.13 Prodejce nesmí uvádět aukce, které mají nulovou hodnotu.
 • 3.14 Prodejce se zavazuje nezveřejňovat žádné údaje, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky nebo s dobrými mravy. Prodejce se dále zavazuje, že nebude Provozovatele činit zodpovědným za jakékoliv právní nebo finanční nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění nabízeného zboží.
 • 3.15 Provozovatel si vyhrazuje právo kontroly obsahu aukce.
 • 3.16 Provozovatel si vyhrazuje právo smazat aukce, které neodpovídají smluvním podmínkám, či obsahující nepravdivé informace, a to bez náhrady. Pokud bude prodejce stále uvádět nepravdivé údaje, či porušovat smluvní podmínky, může Provozovatel smazat všechny prodejcovi aukce, případně zakázat využívání této služby.
 • 3.17 Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit jakékoliv údaje, pokud jsou v rozporu s právním řádem České republiky nebo nabádají k jeho porušování, dále údaje naznačující nekalou soutěž, nebo jsou v rozporu s dobrými mravy, vulgární, případně pokud jinak ohrožují veřejný pořádek.
 • 3.18 Prodejce zadává všechna data do databáze Služby vlastními silami a na vlastní náklady.
 • 3.19 Prodejce je oprávněn vkládat k aukci maximálně 10 fotografií, které souvisí s aukcí. Fotografie je možné vkládat ve formátu JPEG, GIF nebo PNG. Maximální velikost fotografie je 10 MB. Doporučené rozlišení fotografie je 640x480.
 • 3.20 Kontrolu správnosti uvedených údajů provádí Prodejce. Při zjištění nedostatků se Prodejce zavazuje co nejdříve tyto nedostatky odstranit.
 • 3.21 Provozovatel si vyhrazuje právo v rámci Služby umísťovat reklamu třetích stran, stejně tak jako jakoukoliv další propagaci, včetně reklamy na vlastní produkty Provozovatele. Tato reklama bude vhodným způsobem oddělena od textu aukce Prodejce. Rozsah reklamy a způsob jejího zobrazení a oddělení od textu aukce Prodejce určuje Provozovatel a je oprávněn jej bez předchozího upozornění kdykoli změnit. Prodejce tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci Služby mohou být zobrazovány reklamní a/nebo propagační sdělení. Reklama představuje obsah a sdělení třetích osob a Provozovatel proto žádným způsobem neodpovídá za její obsah.
 • 3.22 Prodejce může kdykoliv zrušit svoji registraci pomocí webového formuláře.
 • 3.23 Prodejce dává souhlas se shromážďováním a zpracováním svých osobních údajů Provozovatelem. Nakládání s osobními údaji uživatelů podléhá úpravě zákona 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů.
 • 3.24 Prodejce dává výslovný souhlas s tím, aby Provozovatel užil jeho osobní údaje, případně kontaktní údaje právnické osoby k jeho kontaktování za účelem zasílání obchodních sdělení, obsahující zejména informace o novinkách Služby a o produktech a službách třetích osob.

4. CENA ZA OBJEDNANÉ SLUŽBY

 • 4.1 Prodejce vkládá svoji Nabídku produktu zcela zdarma, pouze v případech výběru formy - EXTRA zvýraznění předmětu platí Prodejce částku dle typu zvýraznění popsaných v následující tabulce.
  Zvýraznění předmět bude zvýrazněn modrým pruhem. Cena: 10.00 CZK
  Doporučené aukce v kategorii předmět bude přednostně vypsán v dané kategorii. Cena: 15.00 CZK
  Top Aukce Top Aukce předmět bude zobrazen na Hlavní straně v sekci Top Aukce. Cena: 100.00 CZK
 • 4.2 Prodejce neplatí žádné provize z uskutečněného prodeje.
 • 4.3 Prodejce je povinen uhradit Provozovateli odměnu bezhotovostním převodem, či získanými kredity.
 • 4.4 Neuhradí-li Prodejce cenu ve stanovené době splatnosti, vyhrazuje si Provozovatel právo odmítnout Prodejcovi aukce po dobu 12 měsíců.
 • 4.5 Provozovatel si vyhrazuje právo na úpravu ceny za služby v souvislosti s případným rozšířením funkcionality Služby.

5. REKLAMACE OBJEDNANÝCH SLUŽEB

 • 5.1 V případě pochybění na straně Provozovatele je Prodejce oprávněn vyvolat reklamační řízení a požadovat se přiměřené slevy z ceny Služby.
 • 5.2 Lhůta pro uplatnění reklamace je 14 dnů ode dne, kdy Prodejce zjistil nebo mohl zjistit pochybení.
 • 5.3 Pochybením na straně Provozovatele se rozumí zejména nefunkčnost Služby, která se týká potvrzené objednávky Prodejce, po dobu delší než 10 hodin za den. Prodejce bere na vědomí, že Provozovatel provádí pravidelně údržbu systému Služby a za tím účelem je oprávněn na nezbytnou dobu omezit svůj provoz, případně provést krátkodobou výluku Služby.

6. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

 • 6.1 Věci neupravené těmito obchodními podmínkami užívání se řídí příslušnou právní úpravou platnou v České republice.
 • 6.2 Smluvní vztah založený mezi Provozovatelem a Prodejcem se řídí obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 • 6.3 Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto smluvní podmínky včetně ceníku služeb.
 • 6.4 V případě, že by některé ustanovení těchto smluvních podmínek užívání bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nemá tato skutečnost vliv na neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí těchto smluvních podmínek užívání.
 • 6.5 Tyto obchodní podmínky užívání jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 • 6.6 Tyto obchodní podmínky užívání nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2011